لرزاننده های الکترومغناطیسی توانایی انجام آزمونهای لرزش سینوسی تک فرکانس، لرزش سینوسی با جاروب خطی و لگاریتمی فرکانس، لرزش تصادفی، شوک دندانه اره ای، نیم سینوسی، مثلثی، ذوزنقه ای و طیف پاسخ شوک (SRS) ، لرزش سینوسی روی تصادفی (SOR) ، تصادفی روی تصادفی (ROR) ، سینوسی و تصادفی روی تصادفی (SROR) ، شبیه سازی جاده و .. را دارند که این امر به کمک کنترلر انجام میشود. این شرکت کنترلرهای شرکتهای معتبر خارجی از قبیل Dataphysics , Dactron , IMV , Econ , Spectral Dynamics , Vibration Reearch,….. را در حالتهای یک کانال ورودی تا 16 کانال ورودی یا بیشتر و با انواع نرم افزارهای انتخابی مشتری

(Sine, Random, Classic Shock, SRS, SOR, ROR, SROR, TTH, LTH, RSTD, …)

ارائه و پشتیبانی مینماید.