سیستم تست ضربه

سیستمهای آزمون شوک بامپ  بر روی پدهای شوک مخصوص جهت انجام آزمون های شوک نیم سینوسی به تعداد بالا به کار می روند.