ارتعاش سروهیدرولیکی

لرزاننده های سرو هیدرولیکی می توانند جهت انجام آزمون های حمل و نقل و یا شبیه سازی زلزله به کار روند.

شبیه سازی زلزله امری بسیار حیاتی در بررسی میزان استحکام و تحمل یک سازه ساخته شده (ساختمان،پل و…) و اعمال تقویت های مورد نیاز میباشد. از طرف

دیگر میتوان از آن در بررسی میزان استحکام و تحمل یک سازه طراحی شده به کمک انجام آزمایشها بر روی مدل کوچک آن سازه استفاده نمود.