آنالیز مودال شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هرمود در یک سازه می باشد.

این شرکت در زمینه تامین تجهیزات آزمایشگاههای آنالیز مودال از قبیل موارد زیر فعالیت می نماید: