کالیبراتور

دستگاهی است برای کنترل و اطمینان از صحت مقادیر اندازه گیری شده از تجهیزات اندازه گیری می باشد. زمانی که وسایل اندازه‌گیری دچار مشکل و خطا شدند برای کالیبره کردن آنها از یک

دستگاه مرجع یا سورس جهت رفع خطا استفاده می‌شود.کالیبراتورها پارامترهایی چون دما، صدا، جریان، ولتاژ، فرکانس را کالیبره می کنند.