شیکرمودال

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هر  مود در یک سازه نیاز به تحریک سازه می باشد. یکی از محرک های مهم  مودهای رزونانسی سازه ، شیکر آنالیز مودال می باشد.

این شیکرها دارای پاسخ فرکانسی خیلی خوبی می باشند. در سازه های خیلی بزرگ نیاز به تحریک سازه با چند شیکر و تحلیل MIMO می باشد.

این شرکت در زمینه تامین انواع شیکر های آنالیز مودال از منابع معتبر شرقی و غربی فعالیت می نماید.