شرکت بهارنیک در زمینه تامین تجهیزات تست دینامیکی شامل موارد زیر فعالیت می نماید: