سیستم ازمون شتاب ثابت

همه سیستمهایی که در محیط عملکردی خود با شتاب ثابت مواجه هستند ، نیاز دارند تا در آزمایشگاه با شبیه سازی شتاب

ثابت محیط عملکرد، در برابر آثار ناشی از شتاب بر روی قطعات و زیر مجموعه ها و کل مجموعه بررسی و مقاوم گردند.

شرکت بهارنیک سیستمهای آزمون شتاب ثابت را برای سایزها و وزن ها و سطوح شتاب ثابت مختلف ارایه می نماید.

همه سیستم ها دارای سیستم ارتباطی بین قطعه تحت تست که در حال چرخش می باشد و سیستم تست عملکردی

محصول می باشند.