سیستم ازمون سقوط

سیستم های آزمون سقوط آزاد معمولا برای بررسی میزان تحمل بسته بندی محصول در اثر افتادن بر روی زمین به کار می روند.
در این تسترها بسته بندی محصول با توجه به استاندارد تست از ارتفاع مشخص و از کنج یا سطح بر روی نوع موار مشخص شده برای کف ( آهن یا بتون و …) سقوط می کند و سپس سلامت محصول بررسی می گردد.