ارتعاش سه محور

سیستم سه محوره با شش درجه آزادی قابلیت اعمال همزمان ارتعاش به محصول در سه محور را دارا می باشد. استانداردهای جدید اعتقاد دارند که انجام آزمون

ارتعاش به طور جداگانه در هر محور ، شبیه ساز شرایط واقعی عملکرد محصول نمی باشد و لازم است تا سیستم به طور همزمان در سه محور X و Y و Z تحریک

شود تا میزان تحمل آن بررسی گردد. به این منظور با استفاده از ساختاری پیچیده سه لرزاننده الکترومغناطیسی به صورت عمود بر هم به یک میز وصل می شوند و

با کمک سیستم کنترل ارتعاش هر محور به طور مستقل کنترل می گردد و مجموع ارتعاش سه محور به صورت همزمان به محصول اعمال می شود.