سیگنال انالایزر

سیگنال آنالایزر ها و سیگنال رکوردرها جهت ثبت نتایج داده برداری از سیگنال های یک فرآیند در یک بازه زمانی به کار می روند.

در انتخاب این نوع دستگاهها باید به دقت اندازه گیری ، فرکانس نمونه برداری ، تعداد کانال ، نرم افزارهای آنالیز online ، فرمت ثبت فایلهای داده ها و حساسیت به نویز دقت نمود.