نرم افزار تحلیل

در آنالیز مودال جهت شناسایی خواص دینامیكی سازه و  فركانس‎های طبیعی، شكل مودها و میرایی هر  مود در یک سازه پس از جمع آوری و ذخیره و تحلیل داده های سنسورهای شتاب و تنش ناشی از تحریک سازه نیاز به تحلیل آنها و

انجام محاسبات و آنالیز های مربوط به سازه می باشد. این نرم افزارها می توانند سازه را مدل نمایند و با تخصیص داده های نمونه برداری شده به هر گره در سازه ، مودهای رزونانس و رفتار سازه را نشان دهند.

این شرکت در زمینه تامین انواع نرم افزارهای آنالیز مودال از منابع معتبر شرقی و غربی فعالیت می نماید.