شوک

سیستم های آزمون شوک به روش سقوط آزاد برای تولید شوک با شکل موج های زیر به کار می روند:

–     نیم سینوسی

–     دندانه اره ای

–      ذوزنقه ای